Ylioppilaskunta

LTKY on meidän ylioppilaskunta. Yhdessä.

Visio

LTKY on kokonaisvaltaisesti asiantunteva ja vaikutusvaltainen edelläkävijä. Vuonna 2023 LTKY on aktiivinen vaikuttaja niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti.

Missio
LTKY toimii LUT-yliopiston opiskelijoiden edunvalvojana sekä kulttuurin ja yhteisöllisyyden edistäjänä.

Arvot
LTKY on avoin, yhdenvertainen ja ennen kaikkea yhteisöllinen ylioppilaskunta, johon opiskelijat haluavat kuulua.

Sisällysluettelo

Organisaatio

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (lyhennennettynä LTKY) perustettiin vuonna 1969, kun silloinen Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu (nykyisin Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT) aloitti toimintansa.

  • LTKY:n toiminta perustuu yliopistolain 46 §:ään ja ylioppilaskunnan sääntöihin.
  • LTKY:n päätöksenteko on demokraattista, osallistavaa ja avointa, ja se toteutetaan tarvittaessa myös kansainvälisesti saavutettavaksi. 
  • LTKY näyttäytyy yhteistyöhaluisena ja helposti lähestyttävänä sekä sisäisille että ulkoisille toimijoille.
  • LTKY:n päätavoitteena on taata opiskelijoille korkeatasoinen koulutus, laadukkaat opiskeluolosuhteet ja viihtyvyys opiskeluympäristössä.


Jokaisella suomalaisella yliopistolla on oma ylioppilaskuntansa. Ylioppilaskuntien asema on määritelty yliopistolaissa. Niille on annettu julkisoikeudellinen asema, jonka nojalla ne ovat velvollisia hoitamaan niille määritettyjä tehtäviä.

Hallinnon opiskelijaedustajat

Hallinnon opiskelijaedustaja tarkoittaa yliopiston päättävässä elimessä, esimerkiksi hallituksessa, kollegiossa tai akateemisessa neuvostossa yliopiston opiskelijoiden piiristä valittua jäsentä. Hallinnon opiskelijaedustajista käytetään yleisesti lyhennettä HallOpEd.

Hallinnon opiskelijaedustajista määrätään yliopistolaissa, jonka mukaan hallituksessa, kollegiossa sekä tiedekuntien tai vastaavantasoisten yksiköiden päättävissä elimissä tulee olla edustettuina seuraavat yliopistoyhteisön ryhmät: yliopiston professorit, muu opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä muu henkilöstö ja opiskelijat.

HallOpEd-toiminta perustuu kolmikantaan. Suomalaisiin yliopistoihin on vakiintunut niin sanottu hallinnon kolmikanta, eli periaate, jonka mukaan yliopistojen hallintoelimissä ovat edustettuina kolme keskeistä yliopistolaisten ryhmää eli professorit, muu henkilöstö sekä opiskelijat.

Hallinnon opiskelijaedustajat ovat toimielimien tasavertaisia jäseniä ja toimivat hallintoelimissä opiskelijanäkökulman asiantuntijoina.

Säännöt

Säännöt ohjaavat ylioppilaskunnan ja sen toimielinten toimintaa. Sääntöihin kuuluu mm. pääsääntö, hallintösääntö, vaalisääntö, yhdistysohjesääntö, merkkiohjesääntö, edustajiston työjärjestys sekä talousvaltuuskunnan työjärjestys. 

Historia

LTKY on perustettu 1969, samana vuonna kuin opetus alkoi Lappeenrannan teknillisessä korkeakoulussa (LTKK). Ylioppilaskunnan toiminta on laajentunut merkittävästi näistä päivistä. Lisää historiasta pääset lukemaan alla olevan linkin kautta. 

Huomionosoitukset

LTKY jakaa vuosittain erilaisia huomionosoituksia ansioituneille jäsenilleen sekä opetushenkilökunnalle. Perinteisiin huomionosoituksiin kuuluu vuoden luennoitsija, vuoden opintojakso, vuoden teekkari ja kylteri sekä erilaiset ansiomerkit ansioituneille entisille tai nykyisille jäsenille.

Aalef Oy

Aalef Oy on LTKY:n omistama yritys, joka tarjoaa kampuksella mm. lounas-, kirjakauppa- sekä cateringpalveluita. LTKY omistaa Aalef Oy:stä 29 31:stä osakkeesta. Muita omistajia ovat KOE Opiskelijakunta ja Lappeenrannan opiskelija-asuntosäätiö LOAS molemmat yhdellä osakkeella.