LTKY:n hiilijalanjälki

Vuonna 2022 LTKY:n hiilijalanjäljen laski erillinen konsulttifirma. Tällä sivulla on eritelty suoritetun hiilijalanjälkilaskennan sisältöä.

   1. Perustiedot

 • Hiilijalanjälki on laskettu noudattaen Greenhouse Gas (GHG)-
  protokollan mukaisia standardeja:
  • Yrityslaskennan ja raportoinnin -standardia (Corporate Accounting and
  Reporting standard)
  • Yrityksen arvoketjun (Scope 3) -standardia (Corporate value chain
  (Scope 3) standard)
 • Laskentaa ja raporttia ei ole verifioitu kolmannen osapuolen toimesta.

 

   2.  Laskennan sisältö

 • Laskentaan sisältyvät seuraavat
  • Scope 1: Suorat päästöt – tuotantolaitokset ja omistetut ajoneuvot
  • Scope 2: Ostetun energian tuotannosta aiheutuneet päästöt
  • Scope 3
 • Scope 3 -kokonaisuuteen sisältyvät seuraavat:
  • Ostetut tavarat ja palvelut: Laskentaan otettu huomioon ostetut palvelut
  • Polttoaineiden ja energian toiminnot
  • Toiminnoista syntyvä jäte
  • Liikematkat

 

   3.  Data ja yleiset perusperiaatteet

 • Organisaation hiilijalanjäljen laskennassa on noudatettu GHG-protokollan yritys- ja arvoketjustandardien viittä pääperiaatetta selvityksen toteutukseen liittyen.
 • Laskennassa on käytetty LTKY:n toimittamaa primääridataa:
  • Ostetun energian tiedot
  • Ajoneuvojen tiedot
  • Palveluiden ostot
  • Muodostuneen jätteen tiedot (arvioitu kahden viikon seurannan perusteella)
  • Liikematkat
 • Laskennassa käytetyt päästökertoimet ovat peräisin pääosin sekundääridatalähteistä (Defra,
  Ecoinvent ja GaBi Professional)

 

   4. Vaikutusarviointi

 • Kohtaan Scope 1 on sisällytetty oman toiminnan ja omistamisen kautta aiheutuneet suorat
  kasvihuonekaasupäästöt
 • Kohtaan Scope 2 on sisällytetty ostetun energian tuotannosta aiheutuneet epäsuorat
  kasvihuonekaasupäästöt
 • Kohtaan Scope 3 on sisällytetty yrityksen arvoketjusta aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt
 • Kasvihuonekaasut jotka ovat sisällytetty laskentaan ovat: CO2, CH4, N2O, HFCs, PFCs and SF6
  • Päästöt ovat yhteismitallistettu, eli muunnettu CO2-ekvivalentiksi hyödyntäen päästöjen karakterisointikertoimia

  • Biogeenisiä CO2 päästöjä ei huomioida   

 • Päästökertoimille jotka ovat peräisin Ecoinvent and GaBi datatietokannasta, on käytetty CML 2001 vaikutusarviointimenetelmää päästökertoimien laskemiseksi.   

 

   5. Scope 1, 2 ja 3

 • Kyseisten osa-alueiden tarkemmat sisällöt on esitetty laskentaa avaavassa diaesityksessä, johon linkki löytyy sivun lopusta.

 

   6. Tulokset

 • LTKY:n hiilijalanjälki vuonna 2021 on 47,3 t CO2-ekv.

 • Eniten päästöjä aiheutuu 42,7 % kellarin remontoimisesta.

  Saunatilojen ja vapaa-ajantilojen ei odoteta tarvitsevan uutta remonttia tulevina vuosina eli ensi vuoden vertailukelpoinen päästö olisi 27 t CO2-ekv luokkaa ilman uusia remontteja.

 • Oman toiminnan suorat päästöt (Scope 1) aiheutuivat LTKY:n pakettiautosta.

 • Scope 2 päästöt laskettiin Suomen keskiarvoisella sähkön päästökertoimella, ellei vihreästä energiasta ollut varmuutta.

 

LTKY:n hiilijalanjäljen raportointi