skip to Main Content

Ylioppilaskunnan säännöt

Pääsääntö

Pääsääntö

1-luku

1 §

Ylioppilaskunnan nimi on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) ylioppilaskunta, lyhennettynä LTKY. Ylioppilaskunnan kotipaikka on Lappeenranta.

2 §

Ylioppilaskunta toimii yliopistolain (558/2009) ja yliopistoista annetun asetuksen (770/2009) tarkoittamana itsehallinnollisena, julkisoikeudellisena yhteisönä.

3 §

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä, sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Ylioppilaskunnan tehtävänä on osallistua yliopistolain (558/2009) 2 §:ssä säädetyn kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuuteen.

Ylioppilaskunnan erityisenä tehtävänä on:

1) nimetä opiskelijoiden edustajat yliopistolain 3 luvussa tarkoitettuihin yliopiston toimielimiin;

2) nimetä opiskelijoiden edustajat opintotukilain (64/1994) 9 §:n mukaiseen yliopiston opintotukilautakuntaan; sekä

3) osallistua tarvittaessa terveydenhuoltolain (1326/2010) 17 §:ssä ja sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11–14 §:ssä säädettyjen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koskevien tehtävien toteuttamiseen.

4 §

Tarkoituksensa toteuttamiseksi ylioppilaskunta voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, harjoittaa yritystoimintaa, omistaa kiinteää omaisuutta, vastaanottaa jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, kerätä asianomaisella luvalla varoja sekä kantaa ja vastata.

2-luku

 

5 §

Kaikki LUT:n opiskelijat, jotka on otettu opiskelijoiksi alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, lukuun ottamatta tilauskoulutukseen osallistuvia opiskelijoita, liitetään ylioppilaskuntaan. Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita yliopiston opiskelijoita.

Kaikki yliopistoon alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan läsnä olevaksi kirjoittautuvat opiskelijat ovat velvollisia suorittamaan ylioppilaskunnalle jäsenmaksun. Yliopiston kirjoissa oleva muuta tutkintoa suorittava opiskelija ei ole velvollinen suorittamaan ylioppilaskunnalle jäsenmaksua, mikäli hän ei halua käyttää ylioppilaskunnan jäsenoikeuksia. Jäsenmaksujen suuruudet määrää edustajisto. Jäsenoikeuksista päätetään jäsenmaksuista päättämisen yhteydessä. Jäsenmaksut vahvistaa rehtori. Jäsenmaksun kantamisen valvoo yliopisto.

Hallituksella on oikeus myöntää varsinaiselle jäsenelle osittain tai kokonaan vapautus jäsenmaksusta, milloin siihen on erityiset taloudelliset ja/tai sosiaaliset syyt tai jäsenmaksun periminen olisi muutoin kohtuutonta. Maksuvapautuksen saanut varsinainen jäsen ei menetä jäsenoikeuttaan. Ylioppilaskunnan jäsenyys päättyy henkilön opinto-oikeuden päättyessä.

6 §

Ylioppilaskunta voi kutsua kunniateekkariksi tai kunniakylteriksi entisen jäsenensä tai muun henkilön, joka on toiminut erittäin ansiokkaasti ylioppilaskunnan tarkoitusperien hyväksi. Kunniateekkariksi tai kunniakylteriksi kutsumisesta päättää ylioppilaskunnan edustajisto. Tätä tarkoittava ehdotus on katsottava hyväksytyksi vain jos kaksi kolmasosaa (2/3) edustajiston kaikista jäsenistä sitä kannattaa.

3-luku

 

7 §

Ylioppilaskunnan päätösvaltaa käyttää ylioppilaskunnan jäsenten suhteellisilla ja salaisilla vaaleilla valitsema edustajisto.

Hallinto- ja toimeenpanovaltaa käyttää edustajiston asettama hallitus.

Edustajisto asettaa ylioppilaskunnan toimintaa valvomaan hallintovaliokunnan. Hallintovaliokunnan tehtävänä on valvoa ylioppilaskunnan hallintoa ja varojen käyttöä.

Edustajisto asettaa edustajiston vaaleja varten keskusvaalilautakunnan ja määrittää tahon, joka henkilövalinnoissa tarkastaa hakijoiden vaalikelpoisuuden. Vaalikelpoisuuden tarkastamisesta ja vaalitoimijoiden tehtävistä ja niihin liittyvistä määräyksistä säädetään edustajiston hyväksymässä vaalisäännössä.

Hallintovaliokunnan ja talousvaltuuskunnan päätökset hallituksen on toimeenpantava kuten edustajiston päätökset.

Edustajisto voi tarvittaessa asettaa talousvaltuuskunnan, joka on yliopistoista annetun asetuksen 3 §:n mukainen toimielin, ja siirtää sille taloudellista päätös-, hallinto- ja toimeenpanovaltaa liiketoiminnan ja ylioppilaskunnan omaisuuden hallinnoinnin osalta.

Talousvaltuuskuntaa nimitettäessä tulee ottaa huomioon, mitä tämän säännön 50 §:ssä ja yliopistoista annetussa asetuksessa säädetään.

8 §

Edustajisto voi halutessaan asettaa erityistä tehtävää hoitamaan valiokuntia ja siirtää niille päätösvaltaa. Valiokuntaa perustettaessa edustajiston tulee määritellä valiokunnan ja hallituksen välinen päätäntävalta.

Valiokunnat vastaavat toiminnastaan hallitukselle, jolla on yliopistolain 46 §:ssä mainitun hallinto- ja toimeenpanovaltansa nojalla mahdollisuus toimeenpanna valiokuntien tekemät päätökset.

Hallituksen on seitsemän (7) arkipäivän kuluessa valiokunnan päätöksen tekemisestä päätettävä toimeenpaneeko se valiokunnan päätöksen sellaisenaan vai jättääkö se päätöksen toimeenpanematta tai toimeenpanee päätöksen muutetussa muodossa.

9 §

Ylioppilaskunnan vaaleissa on äänioikeus ainoastaan yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä.

Ylioppilaskunnan vaaleissa on kaikilla äänioikeutetuilla yhtäläinen äänioikeus.

10 §

Vaalikelpoinen edustajiston ja hallituksen jäseneksi on jokainen äänioikeutettu, joka täyttää edustajiston hyväksymän vaalisäännön mukaiset vaalikelpoisuuden ehdot.

11 §

Ylioppilaskunnan edustajiston ja talousvaltuuskunnan kokousten oikeaksi todistettu pöytäkirjan jäljennös on julkaistava ylioppilaskunnan virallisilla internet sivuilla viimeistään seitsemäntenä päivänä niiden tarkistamisesta ja oltava esillä vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Ylioppilaskunnan muiden toimielimien kokousten pöytäkirjat ja päätösluettelot on julkaistava edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä määritellyllä tavalla.

12 §

Ylioppilaskunnan hallintoa ja taloutta hoidettaessa on noudatettava ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymän hallintosäännön määräyksiä. Määräyksien noudattamisesta ovat vastuussa hallitus ja pääsihteeri. Määräysten noudattamista valvoo hallintovaliokunta.

4-luku

 

13 §

Edustajistoon kuuluu kaksikymmentäseitsemän (27) jäsentä, jotka valitaan jäsenistä kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan edustajiston hyväksymän vaalisäännön mukaisesti. Varaedustajistoon kuuluvat kaikki ehdolla olleet, jotka täyttävät vaalisäännön 45 § asettamat vaatimukset.

14 §

Jos edustajiston jäsen kesken toimikauttaan on estynyt tai esteellinen hoitamaan tehtäväänsä tai hänen vaalikelpoisuutensa päättyy, tulee hänen tilalleen varajäsen edustajistovaalin vaalisäännön määräyksien mukaisesti.

Edustajiston jäsen palaa tehtäväänsä, kun hänen esteellisyytensä tai estyneisyytensä päättyy.

Edustajiston jäsen tai varajäsen voi erota edustajistosta toimittamalla ylioppilaskunnan pääsihteerille kirjallisen eroilmoituksen. Ero astuu voimaan välittömästi, kun eroilmoitus on toimitettu pääsihteerille. Eronneen jäsenen tilalle valitaan vaalituloksen mukainen varajäsen.

Vaalisäännössä tarkoitettujen edustajiston varajäsenten loppuessa vaalikauden aikana järjestetään edustajiston täydentämiseksi täytevaalit vaalisäännön mukaisesti.

15 §

Edustajiston istuntokausi alkaa 1. päivänä joulukuuta ja päättyy 30. päivänä marraskuuta.

Edustajiston toimikausi on kahden istuntokauden mittainen.

16 §

Edustajiston tehtävänä on erityisesti:

1) valita edustajiston puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa;

2) valita hallituksen muodostaja;

3) asettaa hallitus ja vapauttaa hallitus tehtävästään siten kuin säännöissä määrätään;

4) nimetä LTKY:n edustajat Lappeenrannan teknillisen yliopiston yliopistolain 3. luvussa tarkoitettuihin toimielimiin, opintotukilautakuntaan sekä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön ja Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön niihin hallintoelimiin, joihin ylioppilaskunnalla on nimeämisoikeus;

5) valita valiokuntien puheenjohtajat ja jäsenet;

6) valita tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja, sekä heidän varahenkilönsä;

7) nimittää jäsenet talousvaltuuskuntaan;

8) kutsua jäsenet kunniavaltuuskuntaan;

9) hyväksyä ylioppilaskunnan toiminta- ja taloussuunnitelmat sekä talousarvio sekä määritellä tarvittaessa ne suuntaviivat ja ohjeet, joita taloustoiminnassa tulee noudattaa;

10) päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä asioista, jotka merkitsevät taloudellisen toiminnan oleellista supistamista tai laajentamista;

11) määrätä ylioppilaskunnan jäsenmaksujen suuruus sekä esittää ne LUT:n rehtorin vahvistettavaksi;

12) hyväksyä tai vahvistaa hallintosääntö, tarvittavat työjärjestykset, vaalisääntö sekä muut tarpeellisiksi katsomansa päätökset;

13) hyväksyä kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä kiinteistön ostamista, myymistä tai vaihtamista taikka tilusvaihdon toimittamista tahi kiinteistön tai sillä olevan rakennuksen tai laitoksen kiinnittämistä taikka uudisrakennuksen rakentamiseen ryhtymistä koskevat asiat;

14) käsitellä hallituksen esittämät ylioppilaskunnan tilinpäätös ja toimintakertomus ja päättää niiden aiheuttamista toimenpiteistä;

15) päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

16) päättää kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä ylioppilaskunnan liittymisestä jäseneksi muihin yhteisöihin ja eroamisesta niistä;

17) päättää asioista, jotka edustajisto itselleen pidättää taikka hallitus, valtuuskunta, valiokunta, kaksi (2) edustajiston jäsentä tai viisikymmentä (50) ylioppilaskunnan jäsentä katsoo tarpeelliseksi asettaa edustajiston ratkaistavaksi.

17 §

Edustajisto kokoontuu ainakin järjestäytymiskokoukseen istuntokautensa ensimmäisen joulukuun 15. päivään mennessä, vuosikokoukseen maaliskuussa ja talousarviokokoukseen marraskuussa.

Edustajisto kokoontuu tarpeen vaatiessa edustajiston puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta, hallituksen tai edustajiston valiokunnan sitä pyytäessä tahi viiden (5) edustajiston jäsenen kirjallisesta vaatimuksesta muulloin kuin 1 momentissa mainittuihin kokouksiin. Tällöin kokous on pidettävä kahden (2) viikon kuluessa tätä koskevan pyynnön esittämisestä, lukuunottamatta 21 §:n 2 momentissa mainittua tapausta, jolloin kokous on pidettävä neljän (4) viikon kuluessa.

18 §

Järjestäytymiskokouksessa:

1) todetaan uuden edustajiston kokoonpano;

2) nimitetään istuntokauden vaalikelpoisuuden tarkastaja

Istuntokautensa järjestäytymisessä:

3) valitaan edustajiston puheenjohtaja ja 2 varapuheenjohtajaa;

4) nimitetään hallitus;

5) nimitetään hallintovaliokunta;

6) valitaan tilitarkastaja ja varatilitarkastaja, sekä toiminnantarkastaja ja varatoiminnnantarkastaja seuraavaksi tilikaudeksi;

7) perustetaan ja nimitetään valiokunnat;

8) valitaan kiltaneuvoston puheenjohtaja;

9) vahvistetaan ylioppilaskunnan toimintaa säätelevät pysyväispäätökset;

19 §

Vuosikokouksessa ainakin:

1) esitetään hallituksen antama edellisen vuoden toimintakertomus;

2) esitetään hyväksyttäväksi tilinpäätös;

3) esitetään tili- ja toiminnantarkastajien lausunto;

4) esitetään hallintovaliokunnan lausunto;

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

20 §

Talousarviokokouksessa ainakin:

1) määrätään seuraavan yliopiston ilmoittautumiskauden yhteydessä kannettavien jäsenmaksujen suuruudet sekä esitetään ne rehtorin vahvistettavaksi;

2) hyväksytään ylioppilaskunnan talousarvio, toiminta- ja taloussuunnitelma sekä mahdolliset yleiset suuntaviivat ja ohjeet, joita taloustoiminnassa on noudatettava.

21 §

Kutsu edustajiston kokoukseen on lähetettävä tai muutoin toimitettava kirjallisesti vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta kaikille edustajiston jäsenille ja lisäksi kokouksesta on ilmoitettava ylioppilaskunnan virallisilla internetsivuilla. Kutsussa on mainittava kaikki kokouksessa käsiteltävät asiat.

Mikäli edustajisto kutsutaan koolle yliopiston opiskelijoiden yli seitsemän (7) päivää pitkän yhtäjaksoisen lomakauden aikana, on kokouskutsu lähetettävä tai muutoin toimitettava kolme (3) viikkoa ennen kokousta ja muutoin 1 momentin määräysten mukaisesti.

22 §

Edustajiston kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle 21 §:n edellyttämällä tavalla ja läsnä on vähintään neljätoista (14) jäsentä.

23 §

Jokaisella ylioppilaskunnan jäsenellä ja työntekijällä sekä muilla edustajiston työjärjestyksessä mainituilla on oikeus ilman puhevaltaa olla läsnä edustajiston kokouksissa, ellei edustajisto toisin päätä.

Ylioppilaskunnan pääsihteerillä on edustajiston kokouksissa puheoikeus.

Edustajisto voi myöntää läsnäolo-oikeuden muille kuin 1. momentissa mainituille.

Kokouksen puheenjohtaja voi myöntää läsnäolo-oikeutetuille puhevallan harkintansa mukaan.

24 §

Edustajiston kokouksissa suoritettavissa vaaleissa noudatetaan edustajiston hyväksymää vaalisääntöä ja äänestyksissä edustajiston työjärjestystä.

Ylioppilaskunnan muiden toimielinten kokouksissa noudatettakoon edustajiston hyväksymän hallintosäännön määräyksiä.

5-luku

 

25 §

Edustajisto valitsee keskuudestaan edustajiston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.

Edustajiston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat ovat toimikautenaan täysivaltaisia edustajiston jäseniä.

Jos edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa edustajistosta tai puheenjohtajan toimesta kesken toimikauttaan, tai tulee esteelliseksi toimimaan edustajistossa tai hänen vaalikelpoisuutensa päättyy, edustajisto valitsee vastaavasti eronneen tilalle uuden puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan tämän toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Edustajiston puheenjohtajan on väistyttävä tehtävästään mikäli vähintään kaksikymmentä (20) edustajiston jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

26 §

Edustajiston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien toimikausi on sama kuin edustajiston

istuntokausi.

27 §

Edustajiston puheenjohtajan tehtävänä on:

1) kutsua kokoon edustajiston kokous;

2) johtaa puhetta edellä mainitussa kokouksessa ja allekirjoittaa niiden pöytäkirjat yhdessä

kokouksen sihteerin kanssa;

3) valvoa, että ylioppilaskunnan toiminnassa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä, säännöksiä ja muita määräyksiä,

4) valvoa edustajiston asettamien valiokuntien toimintaa.

Edustajiston puheenjohtajistolla on valvontatehtävän suorittamiseksi läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen, valiokuntien ja toimikuntien kokouksissa.

Edustajiston puheenjohtajan ollessa esteellinen tai muutoin estynyt hoitamaan tehtäväänsä, on varapuheenjohtajien pidettävä niistä huolta sen mukaan kuin he ovat puheenjohtajan kanssa työnjaosta sopineet, ottaen kuitenkin huomioon 25 §:n 3 momentin määräykset.

28 §

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat estyneitä tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan iältään vanhimman läsnä olevan edustajiston jäsenen puheenjohdolla kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja.

6-luku

 

29 §

Edustajisto valitsee hyväksymänsä vaalisäännön mukaisesti ylioppilaskunnan toimielinten puheenjohtajat ja muut jäsenet. Ylioppilaskunnan toimielimiä ovat hallitus, valiokunnat ja valtuuskunnat.

30 §

Toimielimen toimikausi alkaa heti nimittämisen jälkeen, kun uusi toimielin kokoontuu ensimmäiseen kokoukseensa.

Kuitenkaan toimielimen toimikausi ei ala ennen kuin sen nimittäneen edustajiston istuntokausi on alkanut. Edustajiston istuntokauden päättyessä toimielin pyytää eroa, mutta hoitaa tehtäviään siihen asti, kun uusi toimielin on kokoontunut.

Mitä edellä on 1. ja 2. momentissa on säädetty, ei koske hallintovaliokuntaa eikä valtuuskuntia.

Toimielimet voivat antaa lisäohjeita kyseisen toimielimen vastuualueisiin ja tehtäviin liittyen.

31 §

Toimielimen ja sen jokaisen jäsenen tulee nauttia edustajiston luottamusta. Edustajisto voi vapauttaa toimielimen tai sen jäsenen tehtävästään kesken toimikautta päättämällä, ettei toimielin tai sen jäsen nauti edustajiston luottamusta.

32 §

Jos toimielin kesken toimikauttaan vapautetaan tai se muusta syystä eroaa tehtävästään, hoitaa se välttämättömät toimielimelle kuuluvat tehtävät siihen asti, kun uusi toimielin on kokoontunut. Jos toimielimen jäsen kesken toimikauttaan vapautetaan tai hän muusta syystä eroaa tehtävästään, kutsuu edustajiston puheenjohtaja tarvittaessa edustajiston koolle täydentämään toimielintä.

33 §

Mitä edellä on 31. ja 32. §:ssä säädetty koskee myös LTKY:n nimittämiä edustajia, jotka edustajisto on 16 §:n neljännen kohdan mukaista tehtävää hoitaessaan nimittänyt.

7-luku

 

34 §

Hallitukseen kuuluu viidestä (5) seitsemään (7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sopii sisäisestä tehtävänjaostaan.

35 §

Hallituksen jäsenen on oltava ylioppilaskunnan jäsen. Hallituksen jäsenen muista esteellisyyksistä säädetään ylioppilaskunnan edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä. Hallitukseen valittu edustajiston puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja eroaa tehtävästään.

36 §

Hallituksen tehtävänä on käyttää ylioppilaskunnan hallinto- ja toimeenpanovaltaa edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä määrätyllä tavalla.

Erityisesti hallituksen tehtävänä on vastata ylioppilaskunnan taloudesta ja asioiden valmistelusta edustajistolle sekä toimeenpanna edustajiston ja sen asettamien valiokuntien päätökset sääntöjen 8 § kuitenkin huomioiden.

37 §

Hallituksen ei kuitenkaan tule toimeenpanna päätöstä, mikäli se on syntynyt lain tai ylioppilaskunnan sääntöjen vastaisesti tai jos päätös on muuten lain tai ylioppilaskunnan sääntöjen vastainen.

8-luku

 

38 §

Edustajisto valitsee hyväksymänsä vaalisäännön mukaisesti hallintovaliokunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muut jäsenet.

Hallintovaliokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava ylioppilaskunnan edustajiston varsinaisia jäseniä.

Hallintovaliokunnassa on viidestä seitsemään jäsentä.

Hallintovaliokunnan enemmistön on aina oltava ylioppilaskunnan edustajiston varsinaisia jäseniä.

39 §

Hallintovaliokunnan toimikausi alkaa, kun ylioppilaskunnan tilikausi alkaa ja päättyy, kun edustajisto on käsitellyt valiokunnan lausunnon sen arvioimasta tilikaudesta.

40 §

Hallintovaliokunnan tehtävänä on erityisesti valvoa ylioppilaskunnan sääntöjen noudattamista ja varojen käytön tarkoituksenmukaisuutta sekä antaa lausunto tilintarkastusta varten.

Muista valiokunnan tehtävistä säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä.

9-luku

 

41 §

Ylioppilaskunnalla voi olla kunniavaltuuskunta ja talousvaltuuskunta.

42 §

Kunniavaltuuskunnan tehtävänä on antaa tarvittaessa neuvoja ja tukea ylioppilaskunnan asioissa.

43 §

Kunniavaltuuskuntaan kuuluvat edustajiston kutsumat henkilöt elinikänsä.

44 §

Kunniavaltuuskunnan kokoonpano ja toiminta määritellään tarkemmin valtuuskunnan perustamiskirjassa.

45 §

Talousvaltuuskunnan toiminta määritellään tarkemmin valtuuskunnan perustamiskirjassa.

46 §

Talousvaltuuskuntaan kuuluu, sen mukaan kuin edustajisto päättää vähintään kolme ja enintään kuusi jäsentä. Talousvaltuuskunnassa voi olla myös muita ylioppilaskuntaan kuulumattomia, talouselämää tuntevia henkilöitä, ei kuitenkaan useampia kuin ylioppilaskuntaan kuuluvia jäseniä.

Talousvaltuuskunnan puheenjohtajana toimii edustajiston nimeämä talousvaltuuskunnan jäsen, jonka on oltava edustajiston jäsen.

Talousvaltuuskunnan kokouksissa on edustajiston puheenjohtajalla, hallituksen puheenjohtajalla ja pääsihteerillä läsnäolo- ja puheoikeus.

47 §

Talousvaltuuskunnan jäsenet nimittää edustajisto kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet ovat erovuoroisia vuorovuosina.

10-luku

 

48 §

Edustajisto voi halutessaan perustaa erityistä tehtävää varten valiokuntia, jotka vastaavat toiminnastaan ylioppilaskunnan hallitukselle. Edustajisto voi määrittää valiokuntien toimikaudeksi halutessaan yhden tai kaksi istuntokautta.

Valiokunnan jäsenten valinnasta on säädetty tarkemmin edustajiston hyväksymässä vaalisäännössä.

Edustajiston perustamaa valiokuntaa älköön sen toimikautena lakkautettako, ellei tähän ole erityisen painavaa syytä.

49 §

Valiokunnan puheenjohtajana toimii edustajiston tehtävään nimittämä ylioppilaskunnan hallituksen jäsen. Valiokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Valiokunnassa on puheenjohtajan lisäksi neljästä kuuteen (4-6) edustajiston jäsentä tai varajäsentä. Lisäksi valiokunta voi täydentää itseään kahdella asiantuntijajäsenellä, joilla on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus.

50 §

Edustajiston on valiokuntaa perustaessaan määriteltävä sen tehtävä ja erityisesti valiokunnan ja ylioppilaskunnan hallituksen välinen vastuunjako.

Toimikautensa aloittava edustajisto voi päättää edellisen edustajiston perustamien valiokuntien lakkauttamisesta, niiden tehtävien muuttamisesta ja uusien valiokuntien perustamisesta.

51 §

Valiokunnalle delegoitavasta päätäntävallasta säädetään tarkemmin edustajiston hyväksymässä hallintosäännössä.

11-luku

 

52 §

Ylioppilaskunnan toiminnassa on noudatettava talousarviota. Talousarviosta ja siihen tehtävistä muutoksista päättää edustajisto. Talousarviota laadittaessa ja muutettaessa on noudatettava edustajiston hyväksymän hallintosäännön antamia määräyksiä.

53 §

Ylioppilaskunnan seuraavan tilivuoden tilejä, taloudenhoitoa ja muuta hallintoa tarkastamaan edustajisto valitsee järjestäytymiskokouksessa yhden (1) tilintarkastajan ja Toiminnantarkastajan, sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt.

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla auktorisoitu tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan tulee olla sellainen ylioppilaskunnan nykyinen tai entinen jäsen, joka ei ole edustajiston tai hallituksen jäsen eikä kuulu ylioppilaskunnan henkilökuntaan tai sen määräysvallassa olevien organisaatioiden hallitukseen tai henkilökuntaan.

54 §

Ylioppilaskunnan tilikausi on kalenterivuosi ja tilit päätetään joulukuun 31. päivänä. Tilinpäätös on valmistettava ja annettava hallituksen laatiman toimintakertomuksen sekä muiden tarpeellisten asiakirjojen ohella ylioppilaskunnan tilin- ja toiminnantarkastajille viimeistään seuraavan helmikuun loppuun mennessä.

Tilintarkastajan ja toiminnantarkastajan tulee kahta (2) viikkoa ennen edustajiston kokousta jättää hallitukselle kirjallinen, edustajistolle osoitettu kertomus tarkastuksestaan.

Tilintarkastuskertomuksen tulee sisältää selostus tarkastajien toimittaman tarkastuksen tuloksesta sekä lausunto siitä, onko syytä muistutuksen tekemiseen tilinpäätökseen, ylioppilaskunnan kirjanpidon tai muutoin ylioppilaskunnan asioiden johdosta.

Tarkastuskertomuksessa on annettava erityinen lausunto:

1) tilinpäätöksen vahvistamisesta;

2) vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle;

3) ylijäämää tai tappiota koskevasta hallituksen ehdotuksesta;

4) siitä, onko ylioppilaskunnan rahastoja hoidettu niiden sääntöjen edellyttämällä tavalla;

5) ylioppilaskunnan taloudenhoidosta ja taloudellisesta tilasta.

Jos ylioppilaskunnan pysyvään käyttöön tarkoitetun omaisuusesineen arvoa on korotettu siinä

järjestyksessä kuin kirjanpitolaissa on säädetty, on siitäkin tarkastuskertomuksessa erityisesti

mainittava.

55 §

Ylioppilaskunnan hallintovaliokunnan on tilintarkastuskertomuksen yhteydessä jätettävä oma arvionsa siitä:

1) onko ylioppilaskunnan toiminnassa noudatettu sääntöjä ja;

2) onko ylioppilaskunnan taloutta hoidettu ja sen varoja käytetty tarkoituksenmukaisella tavalla ja;

3) onko ylioppilaskunnan hallitus toimeenpannut edustajiston ja valiokuntien tekemät päätökset.

12- luku

 

56 §

Varsinaiset jäsenet voivat perustaa yliopiston koulutusohjelmia vastaavia kiltoja,jotka edustajisto voi tunnustaa kyseisen koulutusalan opiskelijoiden viralliseksi edustajaksi. Perustetun killan säännöistä on tällöin pyydettävä lausunto LTKY:n edustajistolta.

57 §

LTKY:n tunnustamien kiltojen yhdyselimenä toimii kiltaneuvosto, johon kuuluvat kiltojen puheenjohtajat sekä edustajiston valitsema hallituksen jäsen, joka toimii myös kiltaneuvoston puheenjohtajana.

58 §

Varsinaiset jäsenet saavat perustaa ylioppilaskunnan alaisuuteen kerhoja, joiden tarkoitus ei ole vastoin ylioppilaskunnan tarkoitusta. Kerhon hyväksyminen LTKY:n alaisuuteen on alistettava edustajiston hyväksyttäväksi.

59 §

Tässä luvussa mainitut kerhot ovat tilivelvollisia ylioppilaskunnan hallitukselle ja sille valiokunnalle, jolle edustajisto on kerhojen toiminnan valvomisen määrännyt.

Kerhojen asemasta määrätään tarkemmin edustajiston hyväksymässä kerhosäännössä.

13-luku

 

60 §

Ylioppilaskunnan tunnuksista ja merkeistä sekä niiden käytöstä määrätään edustajiston erikseen hyväksymässä merkkiohjesäännössä.

14-luku

 

61 §

Mikäli asianosainen on saamaansa päätökseen tyytymätön, voi hän hakea oikaisua päätöksen tehneeltä ylioppilaskunnan toimielimeltä.

62 §

Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus hakea oikaisua ylioppilaskunnan hallintovaliokunnalta edustajiston tai ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskunnan säännöistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen tai jos päätös on syntynyt selkeästi virheellisten tai vajavaisten tietojen pohjalta (jäsenvalitus). Hallintovaliokunnan on kohtuullisessa ajassa käsiteltävä oikaisuvaatimus ja tarvittaessa palautettava se päätöksen tehneen toimielimen uudelleenkäsiteltäväksi.

63 §

Toimielimelle saapunut oikaisuvaatimus tai jäsenvalitus on viipymättä toimitettava edustajiston hallintovaliokunnalle, jolla on oikeus tarvittaessa keskeyttää päätöksen täytäntöönpano.

15-luku

 

64 §

Ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevaan päätökseen voi yliopistolain 86 §:n nojalla hakea muutosta valittamalla Kouvolan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä talousvaltuuskunnan päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen.

16-luku

 

65 §

Vain valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

Oikaisuvaatimus tai jäsenvalitus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun sanottu päätös on annettu postiin asianomaisille toimitettavaksi, tai kun asia on todisteellisesti tuotu julki ylioppilaskunnan virallisilla internet- sivuilla. Päätös on saatettava asianomaiselle tiedoksi kirjallisesti, mikäli päätös koskee harvempaa kuin viittä henkilöä. Muutoin päätös voidaan antaa tiedoksi vain virallisilla internet- sivuilla, ellei muuhun ole erityisen painavia perusteita.

Näiden sääntöjen 64 §:n mukainen valitus ylioppilaskunnan hallintoasiaa koskevasta päätöksestä on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, kun päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Valituksen tekemiseen oikeutetuista, muutoksenhakuajasta sekä valituksen muotovaatimuksista on voimassa, mitä niistä yliopistolain 86 §:ssä sekä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

17-luku

 

66 §

Ylioppilaskunnan virallinen kieli on suomi.

67 §

Ylioppilaskunnan nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja pääsihteeri yhdessä tai erikseen yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallitus voi tarvittaessa myöntää prokuravaltuuden.

68 §

Näiden sääntöjen muuttamisesta edustajisto päättää kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutos astuu voimaan, kun LUT:n rehtori on sen vahvistanut.

69 §

Jos ylioppilaskunta purkautuu, luovutetaan sen varat, mikäli niiden luovuttaja ei ole toisin määrännyt, ylioppilaskunnan edustajiston määräämään, sen toimintaa lähellä olevaan tarkoitukseen.

Tämä pääsääntö on hyväksytty kahdessa peräkkäisessä edustajiston kokouksessa 3.11.2016 ja 24.11.2016. Tämä pääsääntö on astunut voimaan xx.xx.xxxx LUT:n rehtorin vahvistettua sen.

Back To Top