Be heard. Alive.

Palautteesta tekoihin

LTKY pitää vuosittain OLS eli opetuksen laatuselvitys -kyselyn, jossa kerätään tietoa mm. opiskelijoiden jaksamisesta, opintojen etenemisestä, sekä opetuksen toimivuudesta. Vuonna 2020 kysely tavoitti ruhtinaalliset 775 opiskelijaa! Suuret kiitokset kaikille vastanneille! Keväällä toteutimme myös koronakyselyn, jossa kartoitimme koronan vaikutuksia opiskelijoihin ja opintoihin. Koronakyselyyn vastasi 125 opiskelijaa. Perinteisesti kyselyiden tuloksia on esitelty Palautteesta tekoihin -tapahtumassa, mutta tänä vuonna päädyimme kirjoittamaan ne blogimuotoon kaikkien luettavaksi! Ja samaan juttuun saimme integroitua myös LUTin kokoamien opiskelua koskevien palautekyselyiden tulosten analyysia.

Hyvinvointi

Opiskelijoiden hyvinvoinnista puhutaan nykyisin paljon, sillä useiden kyselyiden tulos on sama. Opiskelijat ovat kuormittuneita. Kevät oli kaikin puolin erikoinen. Koronakyselyn perusteella monet kokivat olevansa yksinäisempiä ja olivat huolissaan opinnoistaan. Vapaa-ajan ja opiskelun raja katosi kun koulu sulki ovensa. Aikataulutuksen kanssa oli ongelmaa, jonka vuoksi moni koki stressin lisääntyneen. Osa puolestaan koki etäopiskelun mieleiseksi ja jaksamisen parantuneen, kun vuorokausirytmin sai määrittää mieleisekseen. OLS-kysely toteutettiin ennen koronan puhkeamista. Sen perusteella opintoja hidastavin tekijä oli henkinen vointi. Opintoja estävistä tekijöistä korkeimmalle nousi pitkäaikainen väsymys. Vaikka henkinen ja fyysinen vointi olivat kyselyn mukaan suhteellisen hyvällä mallilla, haluttiin näihin panostaa enemmän.

Urapalvelut ja yritysyhteistyö

LUT mainostaa itseään yliopistona, joka tekee paljon yritysyhteistyötä. Kyselyidemme mukaan yritysyhteistyötä toivotaan silti vielä enemmän; vierailijaluentoja, yritysvierailuja, caseja oikeista yrityksistä. Kursseille toivotaan teorian linkittämistä oikeisiin työelämän esimerkkeihin. Yritysyhteistyöhön liittyvät myös urapalvelut. Opiskelijat eivät koe saavansa riittävästi ohjausta omien uratavoitteidensa pohdintaan tai ylipäätään ohjausta siihen millaisiin työtehtäviin he voivat sijoittua. Myös työnhakutaidoissa tuntuisi olevan kehittämistä. Varsinkin maisterivaiheeseen kaivataan sparrausta työnhakuun. Mihin firmoihin voin työllistyä? Mitä konkreettisesti tekevät “konsultti” tai “asiantuntija”? Minkälaisiin kesätöihin voin työllistyä opintojeni eri vaiheissa? Näihin kysymyksiin voisivat tulla vastaamaan esimerkiksi alumnit. Lähes jokaiseen kurssiin pystyttäisiin lisäämään yritysläheisyyttä, sekä konkretiaa.

Opintojen eteneminen

75% vastanneista kokee etenevänsä opinnoissaan normaalissa aikataulussa, tai normaalia nopeammin. Yleisesti motivaatio koettiin hyväksi. Mikä sitten lisäisi motivaatiota entisestään? Palkkio aikataulussa valmistumisesta nousi korkeimmalle. Tämä käytäntö onkin nyt käytössä jokaisessa koulutusohjelmassa. Opiskeluympäristön puutteiden ei juuri koettu hankaloittavan opiskelua, mutta ryhmätyötiloja toivottiin lisää. Harrastukset, kilta- tai muu opiskelijatoiminta ei kyselyn mukaan juuri hidasta opintoja. Opintojen etenemistä puolestaan helpottaisivat kyselyn mukaan etäopetuksen lisääminen (johon onkin nyt menty ryminällä), mielenkiintoisemmat kurssit, sekä opintojen jakaminen tasaisemmin eri lukuvuosien välille.

Opintojaksopalaute

LUT-yliopistomme kokoaa myös lukuisten palautekanavien kautta palautetietoa opiskeluun liittyen meiltä opiskelijoilta. Kaikille tuttu opintojaksopalaute on keskeisin ja suorin vaikutuskanava, jolla voimme vaikuttaa opintojaksojen toteutukseen ja antaa palautetta suoraan opettajille. Vastausaktiivisuus on pysynyt suhteellisen tasaisena ollen n. 25%. Killat huolehtivat, että palaute tulee kerättyä jokaiselta LUTin opintojaksolta ja että tärkeimmät viestit välittyvät ao. koulutusohjelman tietoon ja käsittelyyn. Opintojaksopalauteanalyysi osoittaa että n. 25% opintojaksoista ei ihan yllä yliopiston asettamaan laatutavoitteeseen (ka. 3.3), mutta samalla yli 35% opintojaksoista saa opiskelijoilta erittäin hyvän palautteen (ka. 4.0 – 5). On mukavaa, että LUT palkitsee vuoden parhaat opettajat opiskelijoiden antaman opintojaksopalautteen perusteella. Vuoden 2019 opettajina palkittiin Heli Arminen ja Anni Tuppura. 

Valmistuneiden palautteet

Valmistuneiden palautteet niin kandidaatintutkinnon kuin maisteri/DI-tutkinnon osalta antavat tärkeää tietoa opinnoista kokonaisuutena ja tyytyväisyydestä omaan opiskeluun ja osaamiseen sekä myös omaan yliopistoon. LUTista valmistuneet kandidaatit ja maisterit/DI:t antavat palautetta todella aktiivisesti, ja palaute kertoo, että LUTin opiskelijat antavat yliopistolleen monilta osin parempaa palautetta kuin suomalaiset opiskelijat keskimäärin. Esimerkiksi kandiopiskelijoiden palautteen mukaan tyytyväisyys opetuksen koettuun laatuun, käytettyihin opetusmenetelmiin sekä vuorovaikutukseen opetushenkilöstön kanssa on lisääntynyt. Saman kandipalautteen perusteella havaitaan, että opiskelijoiden kokema hyvinvointi, tyytyväisyys opintojen suunnittelun ohjaukseen, tiedon ja tuen saatavuuteen ja kandidaatintyön ohjaukseen ovat laskussa. Myös tyytyväisyys omaan opiskeluun on vähentynyt. Näihin opiskelijoiden hyvinvointia vahvistaviin asioihin meidän tulee yhdessä panostaa. 

Maisteri/DI-opintojen loppuvaiheessa toteutettava vastavalmistuneiden kysely kertoo, että tyytyväisyys opintoihin ja omaan yliopistoon kasvaa opintojen edetessä. LUTista valmistuneet KTM:t ja DI:t ovat myös kansallisesti verrattuna hyvin tyytyväisiä opintoihinsa ja yliopistoonsa useiden indikaattorien mukaan. Haasteena on erikoisesti DI:ien työllistyminen vaativuudeltaan sopiviin oman alan tehtäviin, joka korostuu erikoisesti LUTin kv-opiskelijoiden kohdalla. Myös uraseurantakysely, joka toteutetaan 5 vuotta maisteriksi valmistumisen jälkeen korostaa samaa teemaa, ja siihen pyritään löytämään ratkaisuja uraohjauksen keinoin ja vahvistamalla työelämäyhteyksiä opintojen aikana.

LUTin opiskelijat vastaavat kaikkiin valmistumisvaiheen kyselyihin hyvin aktiivisesti. Vuonna 2019 vastausaktiivisuus oli 82% – 91% välillä, ja 49% alumneistakin vastasi kyselyyn.  Kaikki valmistuneiden palauteraportit sekä alumnipalautteet ovat saatavilla:
kandipalaute
KTM-vastavalmistuneiden palaute
DI-vastavalmistuneiden palaute
uraseurannat

Artikkeli on kirjoitettu Annikka Nurkan ja LTKY:n edunvalvontaja-asiantuntija Tiia Kettusen kanssa.


Iita Hinkkanen

Kirjoittaja on LTKY:n hallituksen korkeakoulupolitiikkavastaava.

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan