Be heard. Alive.

palautteesta tekoihin

Palautteesta tekoihin

LTKY toteuttaa vuosittain OLS eli Opetuksen laatuselvitys -kyselyn. Tänä vuonna kyselyä pyrittiin hieman tiivistämään ja miettimään kysymysten muotoilua sekä tarpeellisuutta. Kyselystä poistettiin suoraan hyvinvointiin liittyvät kohdat, sillä keväällä toteutetussa hyvinvointikyselyssä kartoitettiin näitä tekijöitä laajasti. Tänä vuonna kyselyssä oli myös uusia osuuksia, luonnollisesti kokemukset koronasta sekä millaisena opiskelijat kokevat opiskelukulttuurin LUTissa. Vastausaktiivisuus oli ennennäkemätöntä, vastauksia kertyi 1092 kappaletta. ISO KIITOS kaikille vastaajille!

 

Vaikuttiko koronatilanne tuloksiin?

 

Kyselyn teko vaiheessa pohdimme, että kuinka rajusti koronatilanne näkyy kyselyn tuloksissa. Yleisesti oli helpottavaa todeta ettei opinnot ole juurikaan hidastuneet koronatilanteen vuoksi. Opiskelumotivaatiossa on tapahtui pieni notkahdus ja kyselyssä nousi esille, että motivaation puute sekä henkinen vointi vaikuttavat eniten opintojen hidastumiseen. Näiden rooli oli viime vuonnakin suurin, mutta tänä vuonna ne koroistuivat viime vuotta enemmän. Tuntui hieman hassulta kysyä tällaisen kriisitilanteen hyviä puolia, edes opiskelun suhteen. Vastaajista 3% ei nähnyt tässä koronatilanteessa yhtäkään hyvää puolta. Hyvissä puolissa korostui jatkuvasti luentotallenteiden lisääntyminen. Avoimissa vastauksessa jokainen toivoi luentotallenteiden kehittämistä myös koronan jälkeen. Lisäksi sähköiset tentit saivat kiitosta. Avointen vastausten mukaan enemmän soveltamista vaativissa Moodle tenteissä on tenttitilanteessa tapahtunut oppimista, turha ulkoaopettelu on jäänyt pois ja sähköiset tentit on koettu tukevan enemmän työelämää. Kuitenkin harjoitusryhmien etätotetuksessa oli vaihtelevia kokemuksia. Paperitenttien korvaaminen sekä harjoitusryhmien toteutukset riippuvat hyvin paljon kurssin luonteesta, mutta me LTKY:ssä kannustamme kaikkia opettajia tarkastelemaan monipuolisia mahdollisuuksia toteuttaa kursseja!

 

Opiskelukulttuuri LUTissa

 

LUTissa on vahva opiskelijakulttuuri, mutta kannustaako se myös opiskelijoitaan opiskelemaan? OLS-tulosten mukaan noin 70% vastaajista on vähintään lähes samaa mieltä, että LUTin opiskelijakulttuuri kannustaa opiskelemaan ja ettei LUTissa ole sisäistä kilpailua opiskelijoiden kesken. Lisäksi yleisesti opiskelukavereita ei nähdä kilpailijoina työnhaussa, mikä toisaalta olisi luonnollista. Koulutusohjelmien vertailussa kauppatieteiden opiskelijat näkivät eniten opiskelukaverit kilpailijoina työnhaussa. 

 

Palautteesta tekoihin!

 

Emme tuota kyselyitä turhaa vaan kyselyn avulla on tarkoitus tehdä edunvalvontaa, joka olisi meidän kaikkien opiskelijoiden näköistä. Näitä tuloksia tullaan hyödyntämään yksittäisissä edunvalvonnan tapauksissa. Konkreettisesti tuomme esille kaikissa tapaamisissa etenkin opiskelijoiden toiveita, esimerkiksi luentotallenteita. LTKY:n avoimessa palautteessa korostui aikuisopiskelijat, joten otamme työlistalle selvittääksemme, mitä me voisimme tehdä paremmin heidän hyväksi. Lisäksi lupaamme jatkaa avointa yhteistyötä niin LUTin kuin kiltojen suuntaan, jotta opiskelijoiden ääni tulee kuulluksi! 

 

Opiskelijapalaute

 

OLS-kyselyn lisäksi tapahtumassa käytiin läpi opintojaksopalautetta sekä valmistuneiden palautekyselyitä Annikka Nurkan johdolla. Kurssipalautteen osalta on havaittavissa aikaisempaa trendiä eli vastausaktiivisuus laskee lukuvuoden edetessä. Kesäkurssien vastausaktiivisuus oli erittäin heikko, alle 10% koko LUTissa. Vastausaktiivisuudessa on myös nähtävissä lisäpisteiden positiivinen vaikutus. Kurssipalautteissa seurataan erityisesti kysymyksen numero 5 eli “Opintojakso edisti oppimistani” ja voidaan sanoa, että siirtyminen etä- tai hybridimalliin ei ole heikentänyt opetuksen laatua kurssipalautteiden mukaan. Kurssipalautteista saatua dataa siis todella seurataan, eli kurssipalaute on merkityksellinen vaikutuskanava ja palautetta pitää antaa myös neutraaleista kursseista! On ilo huomata, että OLS kyselyn mukaan kurssipalautetta pidetään yleisesti merkityksellisenä vaikutuskanavana. 

 

Uraseuranta

 

Elina Hannikainen-Himanen, LUTin urapalveluista tuli myös esittelmään uraseurannan keskesimpiä tuloksia. Päällimäisenä jäi käteen, että LUTista valmistuneilla alumneilla menee työnsaannin suhteen hyvin! Mielenkiintoista oli tarkastella taitoja, jotka alumnit ovat kokeneet työelämän kannalta tärkeiksi. Taidot olivat hyvin geneerisiä, joista top 3 olivat: kyky omaksua ja oppia uusia asioita, ongelmanratkaisu sekä itseohjautuvaisuus. Uran kannalta yksi keskeinen tekijä on palkka, jota uraseurannassa tarkasteltiin kuukauden mediaanipalkkoina. LUTista valmistuneet ovat 3. sijalla palkkavertailussa yliopistojen vertailussa. Keskimäärin 5 vuotta valmistumisen jälkeen diplomi-insinööri tienaa noin 4400€ ja kauppatieteiden maisteri 4570€. Elinan esittämien tulosten perusteella voitaisiin sanoa, että LUTista valmistuminen on oikein hyvä juttu!

 

Kehitetään yhdessä LUTin palautekulttuuria!

 

Kyselyitä tulee jatkuvasti sähköpostiin ja moni varmasti miettii ettei omalla vastauksella ole merkitystä. LUTissa opiskelijoille tehtävien kyselyiden tarkoitus on kehittää asioita, jotta meillä opiskelijoilla olisi entistä parempi opiskella! Kyselyiden taustalla on siis paras mahdollinen ajatus, joten muistathan myös ensi kerralla vastata kyselyyn, jotta saadaan sinunkin näkökulma kuulluksi. Lisäksi meidän on muistettava, että hieno diagrammi ei tee muutosta vaan on tehtävä palautteesta tekoja! Näin me yhdessä kehitämme LUTin palautekulttuuria.

Roosa Grönberg
Roosa Grönberg
 
Kirjoittaja on LTKY:n hallituksen jäsen, joka on vastuussa korkeakoulupolitiikasta

Jaa:

Lisää luettavaa

Sopisiko soluasunto?

Opiskelijoiden keskuudessa on havaittavissa jo pitkään jatkunut trendi: soluasuntojen kysyntä ja siten myös niiden määrä on laskussa (Helsingin Sanomat). Soluja muutetaan yksiöiksi, koska nykyopiskelijat haluavat oman keittiön ja rauhaa. Kelan