skip to Main Content

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan talousvaltuuskunnan työjärjestys

1 §
Sen lisäksi mitä LTKY:n säännöissä talousvaltuuskunnasta mainitaan, noudatetaan talousvaltuuskunnan toiminnassa
tätä työjärjestystä.

2 §
Talousvaltuuskunnan päätösvaltaan kuuluvat ne LTKY:n toimintaa koskevat asiat, jotka edustajisto ja hallitus ovat sille määränneet. Talousvaltuuskunnan tulee toiminnassaan noudattaa niitä suuntaviivoja ja ohjeita, jotka edustajisto tai hallitus on talousarvion lisäksi hyväksynyt. Tämän vuoksi talousvaltuuskunnan on noudatettava edustajiston tai hallituksen tekemiä päätöksiä.

3 §
Talousvaltuuskunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai yhden kolmasosan (1/3) jäsenistä niin halutessa, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kokouksessa käsitellään talousvaltuuskunnan puheenjohtajan tai jonkun jäsenen tai hallituksen esityslistalla esittämät asiat.

4 §
Talousvaltuuskunta on päätösvaltainen, kun saapuvilla on vähintään kolme (3) jäsentä, heidän joukossaan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja laillinen kun kaikille jäsenille ja muille läsnäolo-oikeutetuille on kokouksesta kirjallisesti etukäteen ilmoitettu.

5 §
Talousvaltuuskunnan kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei LTKY:n säännöissä tai tässä työjärjestyksessä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut. Vaaleissa ratkaisee kuitenkin arpa.

6 §
Ensimmäistä kertaa esillä oleva asia pannaan pöydälle, jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) talousvaltuuskunnan jäsenistä sitä vaatii. Uudelleen käsiteltäessä asia pannaan pöydälle, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) talousvaltuuskunnan läsnäolevista jäsenistä niin haluaa.

Jos asia uusien selvitysten tai esitysten johdosta esitetään talousvaltuuskunnalle olennaisesti muutetussa muodossa, katsotaan se ensimmäistä kertaa esillä olevaksi.

7 §
Eriävä mielipide on ilmoitettava heti, kun päätös on tehty. Vastalause on ilmoitettava heti, kun päätös on tehty ja se on kirjallisena liitettävä pöytäkirjaan viimeistään sitä tarkastettaessa.

8 §
Talousvaltuuskunnan puheenjohtajan tehtävänä on:

  1. kutsua talousvaltuuskunta kokouksiin ja johtaa puhetta niissä,
  2. jakaa asiat niiden alustavaa käsittelyä varten työryhmille,
  3. valvoa talousvaltuuskunnan asettamien työryhmien toimintaa,
  4. valvoa talousvaltuuskunnan päätösten toimeenpanoa,
  5. allekirjoittaa yhdessä sihteerin kanssa talousvaltuuskunnan kokousten pöytäkirjat,
  6. edustaa talousvaltuuskuntaa tai estyessä nimetä sijainen.

9 §
Talousvaltuuskunta valitsee sihteerin joko keskuudestaan tai ulkopuolelta. Kokouksista on pidettävä lyhyesti perusteltua päätöspöytäkirjaa, joka tarkastetaan seuraavassa kokouksessa.

Talousvaltuuskunnan on informoitava riittävässä määrin toiminnastaan ylioppilaskunnan hallitusta ja toimitettava
kokoustensa kokouskutsut riittävän ajoissa ennen kokousta ja pöytäkirjat kokoustensa jälkeen talousvaltuuskunnan
kokouksista läsnäolo-oikeutetuille, kuin myös viralliselle ilmoitustaululle.

10 §
Muutoksia tähän työjärjestykseen voidaan tehdä LTKY:n edustajiston kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten
enemmistöllä, kuitenkin vähintään puolet edustajiston kaikista jäsenistä.

Hyväksytty edustajiston kokouksessa 2/2003 31.3.2003

Back To Top