skip to Main Content

Muutoksenhaku, oikaisupyyntö ja jäsenvalitus ylioppilaskuntien sääntöjen mukaisesti:

XV luku - Oikaisuvaatimus ja jäsenvalitus

65 §
Mikäli asianosainen on saamaansa päätökseen tyytymätön, voi hän hakea oikaisua päätöksen tehneeltä ylioppilaskunnan toimielimeltä.

66 §
Ylioppilaskunnan jäsenellä on oikeus hakea oikaisua ylioppilaskunnan vaalivaliokunnalta edustajiston tai ylioppilaskunnan toimielimen päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskunnan säännöistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen tai jos päätös on syntynyt selkeästi virheellisten tai vajavaisten tietojen pohjalta (jäsenvalitus). Vaalivaliokunnan on kohtuullisessa ajassa käsiteltävä oikaisuvaatimus ja tarvittaessa palautettava se päätöksen tehneen toimielimen uudelleenkäsiteltäväksi.

67 §
Toimielimelle saapunut oikaisuvaatimus tai jäsenvalitus on viipymättä toimitettava edustajiston vaalivaliokunnalle, jolla on oikeus tarvittaessa keskeyttää päätöksen täytäntöönpano.

XVI luku - Ylioppilaskunnista annetun asetuksen mukainen muutoksenhaku

68 §
Ylioppilaskunnan päätökseen voi ylioppilaskunnista annetun asetuksen (116/98) 6§:n nojalla hakea muutosta valittamalla Kouvolan hallinto-oikeuteen niin kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Sen lisäksi, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään, ylioppilaskunnan jäsen saa hakea muutosta ylioppilaskunnan edustajiston ja hallituksen sekä talousvaltuuskunnan päätökseen sillä perusteella, että päätös on syntynyt laista, asetuksesta tai ylioppilaskuntaa koskevista määräyksistä poikkeavassa järjestyksessä tai on muuten lain, asetuksen taikka ylioppilaskuntaa koskevien määräysten vastainen.

XVII - Muutoksenhakuun liittyviä sääntöjä

69 §
Vain valmistelua tai täytäntöönpanoa koskeviin päätöksiin ei saa hakea muutosta.

Oikaisuvaatimus tai jäsenvalitus tulee tehdä kirjallisesti 14 päivän kuluessa tiedoksisaamisesta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun sanottu päätös on annettu postiin asianomaisille toimitettavaksi, tai kun asia on todisteellisesti tuotu julki ylioppilaskunnan virallisilla ilmoitustauluilla. Päätös on saatettava asianomaiselle tiedoksi kirjeitse, mikäli päätös koskee harvempaa kuin viittä henkilöä. Muutoin päätös voidaan antaa tiedoksi vain virallisella ilmoitustaululla, ellei muuhun ole erityisen painavia perusteita.

Valituksen tekemiseen oikeutetuista, muutoksenhakuajasta sekä valituksen muotovaatimuksista on voimassa, mitä niistä säädetään ylioppilaskunta-asetuksen (116/1998) 6 §:ssä sekä hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

Back To Top