skip to Main Content

LTKY:n kerhosääntö

I luku - Yleistä


Tämä kerhosääntö määrää ylioppilaskunnan pääsäännön 62. ja 63. pykälässä määrättyjen kerhojen perustamisesta ja niiden toiminnan rajoitteista.


Milloin tässä kerhosäännössä on annettu toimielimelle tai pääsihteerille ratkaisuvaltaa, älköön tätä ratkaisuvaltaa delegoitako. Toimielin ja pääsihteeri ovat vastuussa heille annettuun ratkaisuvaltaan kuuluvissa asioissa.


Ylioppilaskunnan alaisten kerhojen ensisijainen tarkoitus on toimia yhdyssiteenä jäsenistönsä välillä sekä edistää harrastustoimintaa ja yhteisöllisyyttä. Kerhot vastaavat hankkimastaan osuudesta LTKY:n omaisuutta tämän säännön määräyksiä noudattaen.

II luku - Kerhon perustaminen


Kerhon perustamiseksi vaaditaan vähintään viisi (5) ylioppilaskunnan varsinaista jäsentä. Perustamista varten näiden jäsenten tulee laatia perustamiskirja, joka tulee hyväksyä jäsenten pitämässä perustamiskokouksessa. Perustamiskirjassa määritellään kerhon erityinen tarkoitus ja toiminta-ajatus.


Päätöksen kerhon perustamisesta ja sen ottamisesta ylioppilaskunnan alaiseksi kerhoksi tekee ylioppilaskunnan edustajisto joko hallituksen tai edustajiston perustaman, erityisesti kerhojen toimintaa valvovan valiokunnan esityksestä.

III luku - Kerhon jäsenet


Ylioppilaskunnan alaisten kerhojen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja kannatusjäsenet sekä kunniajäsenet.


Kerhon varsinaiseksi jäseneksi voi hakeutua ja kuulua kuka tahansa ylioppilaskunnan tai Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan jäsen. Jäsenhakemus on ilmoitettava kerhon hallitukselle, ja samalla maksettava mahdolliset liittymis- tai jäsenmaksut. Kerhon hallitus tai sen valtuuttama taho hyväksyy jäsenet.

Kerhojen ei tule valikoida jäseniään tai hylätä jäsenhakemuksia ilman painavia perusteita.
Kerhon varsinainen jäsenyys päättyy kun ylioppilas- tai opiskelijakunnan jäsenyys päättyy kuitenkin niin, että ylioppilas- tai opiskelijakunnan päättyessä kesken vuoden, jatkuu kerhon varsinainen jäsenyys sen vuoden loppuun saakka.


Kerhon hallitus voi hyväksyä kerhon kannatusjäseneksi kenet tahansa luonnollisen tai juridisen henkilön, joka on suorittanut kannatusjäsenmaksun.


Kerhon kunniajäseneksi voi kerho kutsua henkilön, joka on ansioitunut kerhon toiminnassa tai muuten erityisellä tavalla edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai neljäsosa (1/4) jäsenistöstä. Päätöksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee kerhon kokous.

10§
Kerhon jäsenet ovat velvollisia suorittamaan liittymismaksun sekä kalenterivuosittaisen jäsenmaksun, joiden suuruudesta päättää kerhon syyskokous. Jäsen, joka ei ole suorittanut vuosittaista jäsenmaksuaan maaliskuun loppuun mennessä, on eronnut kerhosta.

11§
Kerhon jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla siitä kerhon hallitukselle.

12§
Kerhon jäsen voidaan erottaa kerhosta mikäli hän on toiminnallaan aiheuttanut haittaa kerholle. Jäsenen erottamisesta päättää kerhon kokous.

IV luku - Kerhon kokoukset

13§
Kerhon ylintä valtaa käyttää kerhon kokous. Kerhon varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä, sekä syyskokous, joka on pidettävä marraskuun loppuun mennessä.

Kevätkokouksessa on:

 1. esiteltävä kerhon talous edeltävältä vuodelta
 2. esiteltävä edellisen vuoden toimintakertomus
 3. päätettävä vastuuvapauden myöntämisestä edeltävän vuoden hallitukselle

Syyskokouksessa on:

 1. valittava seuraavan vuoden hallitus
 2. hyväksyttävä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet
 3. hyväksyttävä toimintasuunnitelma ja talousarvio
 4. tehtävä esitys ylioppilaskunnalle kerhon tulevan vuoden hankintarajasta

Kokousten pöytäkirjat on toimitettava liitteineen ylioppilaskunnan toimistolle kahden viikon kuluessa kokouksen päivämäärästä.

14§
Kerhon ylimääräinen kokous kokoontuu hallituksen kutsusta tai kun vähintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä tai neljäsosa (1/4) varsinaisista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. Käsiteltävä asia on esitettävä kirjallisesti hakemuksen liitteenä. Tällöin on hallituksen järjestettävä kokous neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

15§
Kerhon kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta kerhon sähköpostilistalle sekä ilmoitustaululla tai sen puuttuessa LTKY:n virallisella ilmoitustaululla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat.

16§
Kokous on päätösvaltainen, kun koollekutsuminen on tapahtunut tämän säännön määräysten mukaisesti ja läsnä on vähintään kerhon hallituksen koon verran kerhon jäseniä. Kokouksissa on jokaisella jäsenellä puhe- ja läsnäolo-oikeus. Vain kerhon varsinaisilla jäsenillä on kokouksessa äänioikeus.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, paitsi vaaleissa arpa.

LTKY:n hallituksen jäsenillä tai hallituksen valtuuttamalla henkilöllä on tarvittaessa oikeus estää sellaisen asian käsittely, mikä vahingoittaa ylioppilaskunnan etua. LTKY:n hallituksen jäsenillä on puhe ja läsnäolo-oikeus kaikissa kerhon kokouksissa ja tapahtumissa.

17§
Kerhon kokouksen päätöksen peruuttamiseen vaaditaan vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistö hyväksytyistä äänistä.

V luku - Kerhon talous

18§
Kerholla on hallinta- ja käyttöoikeus sen hankkimaan omaisuuteen. Tämän oikeuden säilyttääkseen tulee kerhon noudattaa näitä sääntöjä.

19§
Ylioppilaskunnan alaiset kerhot ovat tilivelvollisia ylioppilaskunnan hallitukselle ja sille valiokunnalle, jolle edustajisto on kerhojen toiminnan valvomisen määrännyt.

20§
Kerhojen tilikausi on yhtenäinen ylioppilaskunnan tilikauden kanssa. Tilikaudesta on laadittava toimintakertomus ja se tulee toimittaa ylioppilaskunnan toimistolle kevätkokouksen pöytäkirjan liitteenä.

Toimintakertomuksen tulee sisältää ainakin:

 1. kerhon taloudellisessa tilanteessa tapahtuneet muutokset
 2. kerhon hallitus ja mahdolliset toimihenkilöt
 3. kerhon jäsenmäärä
 4. kerhon toimintaansa saamat avustukset

21§
Kerhon tilinkäyttöoikeudet myöntää ylioppilaskunnan hallitus. Ehtona tilinkäyttöoikeuksien myöntämiselle on, että kerho on toimittanut edeltävän vuoden pöytäkirjat ylioppilaskunnan toimistolle tilikauden päättymiseen mennessä. Lisäksi kerhon hallituksen tulee päättää kokouksessaan henkilöt, joille tilinkäyttöoikeudet halutaan. Tilinkäyttöoikeudet voidaan myöntää kerrallaan kahdelle kerhon hallituksen jäsenelle.

Kerhojen kokousten pöytäkirjat arkistoidaan LTKY:n arkistoon. Myös kerhojen hallitusten kokousten pöytäkirjat arkistoidaan. Arkistoinnista on vastuussa ylioppilaskunnan pääsihteeri.

22§
Kerhot saavat tehdä itsenäisesti hankintoja ylioppilaskunnan hallituksen tai edustajiston perustaman, erityisesti kerhojen toimintaa valvovan toimielimen päättämän kerhokohtaisen hankintarajan mukaisesti. Kerhon syyskokous tekee hankintarajasta esityksen päätöksen tekevälle toimielimelle. Toimielin käyttää hankintarajan suuruuden hyväksymisessä perusteena kerhon toiminnan laajuutta. Hankintaraja voi suurimmillaan olla 500 euroa. Hankintarajaa suuremmista hankinnoista tulee kerhon pyytää lupa ylioppilaskunnan hallitukselta. Ylioppilaskunnan hallituksella ei ole oikeutta evätä tätä lupaa ilman painavaa syytä.

23§
Kerholla ei ole nimenkirjoitusoikeutta. Kerhon tekemiin sitoumuksiin nimen kirjoittavat ylioppilaskunnan viralliset nimenkirjoittajat.

Kerho ei saa tehdä sille määritellyn hankintarajan ylittäviä sitoumuksia ilman ylioppilaskunnan hallituksen päätöstä.

24§
Kerho saa harjoittaa vain sellaista ansiotoimintaa, joka liittyy välittömästi sen tarkoituksen toteuttamiseen tai joka on taloudellisesti vähäarvoista.

VI luku - Kerhon hallitus

25§
Kerhon hallituksen nimeää kerhon syyskokous. Hallitukseen tulee kuulua puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten on oltava kerhon varsinaisia jäseniä sekä ylioppilaskunnan jäseniä.

26§
Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa kerhon toimintaa
 2. valmistella kerhon kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna kokouksissa tehdyt päätökset
 3. laatia toimintakertomus sekä huolehtia kirjanpitoaineiston toimittamisesta ylioppilaskunnan toimistolle
 4. laatia talousarvio ja toimintasuunnitelma
 5. edustaa kerhoa
 6. valita keskuudestaan ainakin varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja
 7. pitää kerhon jäsenistä luetteloa

Hallituksen tulee nauttia kerhon kokouksen luottamusta. Kerhon kokous voi vapauttaa hallituksen tehtävästään. Samassa kokouksessa tulee valita uusi hallitus.

27§
Kerhon hallituksen kokous on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä ja heidän joukossaan on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, kokous on kutsuttu koolle hallituksen järjestäytymiskokouksessaan määrittelemällään tavalla ja kokouksesta on ilmoitettu kaikille hallituksen jäsenille. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan kanta paitsi vaaleissa arpa.

VII luku - Kerhon toiminnan lakkauttaminen

28§
Kerhon toiminta katsotaan lakanneeksi, jollei kahteen tilikauteen ole ollut kerhon varsinaisia kokouksia, vaikka toimintaedellytykset ovat olleet olemassa. Kerho voidaan myös lakkauttaa, jos kerhon toiminta on ollut ylioppilaskunnan tarkoituksen vastaista.

Kerho voidaan lakkauttaa myös kerhon päätöksellä. Tällöin päätös on tehtävä vähintään neljän viideosan äänten enemmistöllä kahdessa perättäisessä kerhon kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista vuorokautta. Lakkautusesitys on ilmoitettava kokouskutsussa. Tieto kerhon lakkauttamisesta on tuotava tiedoksi myös kerhojen toimintaa valvovalle toimielimelle.

29§
Päätöksen kerhon lakkauttamisesta tekee ylioppilaskunnan edustajisto kerhojen toimintaa valvovan toimielimen esityksestä.

30§
Lakkautettaessa kerho sen varallisuus siirretään lopettamiskokouksen määräämään kerhon ja ylioppilaskunnan tarkoituksen mukaiseen kohteeseen. Mikäli kohdetta ei ole määrätty, päättää edustajisto varallisuuden käytöstä kerhojen toimintaa valvovan toimielimen esityksestä.

VIII luku - Erityisiä määräyksiä

31§
Tämä sääntö korvaa sen hyväksymishetkellä olemassa olevien kerhojen säännöt. Olemassa olevien kerhojen säännöt vastaavat pykälässä 4 määriteltyä perustamiskirjaa.

32§
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja lisäksi muutoksia kannattaa vähintään puolet edustajiston kaikista jäsenistä.

Tämä kerhosääntö kumoaa edustajiston kokouksessa 5.12.2013 hyväksytyn kerhosäännön.

Tämä kerhosääntö astuu voimaan 6.2.2014.

Back To Top