skip to Main Content

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston työjärjestys

I luku - Yleistä

1 §
Edustajiston toiminnassa noudatetaan tätä työjärjestystä ja yleistä kokouskäytäntöä niiltä osin kuin ylioppilaskunnan säännöissä tai vaalisäännössä ei toisin määrätä.

2 §
Edustajiston jäsen on asiaa käsiteltäessä esteellinen mikäli:

  1. hän on asianosainen;
  2. asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle;
  3. hän on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa yhteisössä, säätiössä tai julkisoikeudellisessa laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa.
  4. Tili- ja vastuuvelvollinen ei saa äänestää päätettäessä tilintarkastajan valitsemista tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. Mitä edellä on säädetty koskee myös henkilöä, joka on toiminut tili- ja vastuuvelvollisena osan kyseessä olevasta tilikaudesta.

II luku - Edustajiston kokoukset

3 §
Edustajiston jäsen, joka estyy saapumasta kokoukseen, ilmoittakoon siitä ennakolta kokouksen sihteerille joka ilmoittaa asiasta vaalitulosten perusteella valitulle varajäsenelle. Varajäsen saa osallistua edustajiston kokoukseen, mikäli varsinainen jäsen on estynyt.

Varajäsen voidaan kutsua kokoukseen myös sellaisen yksittäisen asiakohdan ajaksi, jossa varsinaisen jäsen on esteellinen. Tämä edellyttää sitä, että varsinainen jäsen on tehnyt ilmoituksen esteellisyydestään kirjallisesti pääsihteerille viimeistään kolme päivää ennen kokousta.

4 §
Edustajiston kokouksen alussa valitaan pöytäkirjantarkastajiksi kaksi (2) läsnäolevaa edustajiston jäsentä sekä heille varahenkilöt. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastus on suoritettava viimeistään seitsemäntenä päivänä asianomaisen kokouksen jälkeen.

Edustajiston kokouksen sihteerinä toimii pääsihteeri. Pääsihteerin ollessa estynyt tai esteellinen voi kokouksen sihteerinä toimia hallituksen tai kokouksen puheenjohtajan tehtävään määräämä henkilö.

5 §
Jos edustajiston kokouksessa tehdään esteellisyysmuistutus, ratkaisee asian kokouksen puheenjohtaja ylioppilaskunnan sääntöjen ja muun säännöstön perusteella kuultuaan edustajiston mielipidettä.

6 §
Edustajiston kokouksissa pääesityksenä on vaalia, ja hallituksen vastuuvapautta koskevia asioita lukuunottamatta aina hallituksen, valtuuskuntien, vaalivaliokunnan tai hallintovaliokunnan esitys asiasta, ellei asiaa ole otettu käsiteltäväksi vasta kokouksessa, jolloin pääesityksenä voi olla myös edustajiston jäsenen tekemä esitys.

Hallituksen vastuuvapautta ja tilintarkastajien valintaa koskevissa asioissa pääesityksenä on aina hallintovaliokunnan esitys asiasta.

7 §
Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen ääntenenemmistö, ellei siitä säännöissä tai tässä työjärjestyksessä ole toisin
määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee henkilövaaleissa arpa, muissa asioissa voittaa se esitys, jota puheenjohtaja on kannattanut.

8 §
Äänestyksessä käytettäköön avointa nimenhuutoäänestystä. Äänestyksistä pidetään erillistä äänestyspöytäkirjaa, jonka kokouksen sihteeri, puheenjohtaja ja ääntenlaskijat allekirjoituksellaan varmentavat.

Vaalissa käytettäköön aina salaista äänestystä. Salaisessa äänestyksessä käytettävät äänestysliput on kokouksen sihteerin varmennettava ylioppilaskunnan leimalla tai omalla nimikirjoituksellaan.

Äänestykset, jotka alistetaan edustajiston hyväksyttäviksi, puheenjohtaja laatikoon mikäli mahdollista niin, että niihin voidaan vastata suoraan joko myöntävästi tai kieltävästi.

Muissa kuin henkilövaaleissa esitystä, jota ei ole kannatettu, älköön asetettako äänestyksen alaiseksi. Kannatus ilmaistakoon pyydetyllä kannatuspuheenvuorolla. Kannatetuista ponsiehdotuksista on äänestettävä.

9 §
Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan edustajiston kokouksessa ensisijaisesti lyhyttä äänestysjärjestystä. Yksityiskohtaista äänestysjärjestystä noudatettakoon jos yksikin edustajiston jäsen sitä vaatii.

Lyhyen äänestysjärjestyksen pohjana on pääesitys ja ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain pääesitys ja hylkäävä esitys. Jos hylkäävä esitys voittaa, ei muuta äänestystä tarvita, koska se on saanut enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Jos taas pääesitys voittaa, niin toisessa äänestyksessä asetetaan vastakkain pääesitys ja kaikki vastaesitykset yhteisesti. Jos pääesitys voittaa, on äänestys lopullinen, mutta jos vastaesitykset voittavat, on seuraavilla äänestyksillä ratkaistava, mikä vastaesityksistä saa eniten kannatusta ja onko sen saama kannatus suurempi kuin pääesityksen. Tällöin menetellään siten, että kolmannessa äänestyksessä asetetaan vastakkain pääesitys ja jokin vastaesityksistä, joiden järjestyksen päättää puheenjohtaja. Tässä äänestyksessä voittanut esitys tulee neljännessä äänestyksessä vastakkain seuraavan esityksen kanssa ja niin edelleen kunnes kaikista esityksistä on äänestetty. Kokouksen päätökseksi tulee viimeisessä äänestyksessä voittanut esitys.

Yksityiskohtaisessa äänestysjärjestyksessä asetetaan yksi esitys vastaesitykseksi toista esitystä vastaan, kunnes kaikista siten on äänestetty. Äänestys aloitetaan asettamalla vastakkain ensin pääesityksestä (hallituksen esitys) eniten poikkeavat esitykset hylkäävää esitystä lukuunottamatta (esitys, jonka mukaan asia ehdotetaan pidettäväksi ennallaan).

Tässä äänestyksessä voittanut esitys joutuu vastakkain pääesityksestä seuraavaksi kauempana olevan esityksen kanssa ja niin edelleen, kunnes kaikista vastaesityksistä on äänestetty, jolloin viimeksi voittanut esitys joutuu vastakkain pääesityksen kanssa. Tässä äänestyksessä voittanut esitys asetetaan vastakkain hylkäävän esityksen kanssa, joka siis tulee äänestettäväksi vasta viimeisessä äänestyksessä. Jokaisessa äänestyksessä hävinnyt esitys tulee lopullisesti hylätyksi ja viimeisessä äänestyksessä voittanut esitys julistetaan kokouksen päätökseksi.

10 §
Edustajiston kokouksissa suoritettavissa vaaleissa noudatettakoon edustajiston hyväksymän vaalisäännön määräyksiä.

11 §
Edustajiston kokouksessa ei saa äänestää valtakirjalla.

12 §
Esillä oleva asia pannaan ensimmäistä kertaa käsiteltäessä pöydälle vähintään seitsemän (7) jäsenen sitä vaatiessa. Asia voidaan kuitenkin julistaa kiireelliseksi ja käsitellä heti, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kannattaa kiireelliseksi julistamista. Tätä koskeva esitys on tehtävä ennen kuin keskustelu on julistettu päättyneeksi.

Uudelleen käsiteltäessä asia voidaan panna pöydälle, jos vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä sitä
kannattaa.

13 §
Edustajiston jäsenen, joka haluaa esittää eriävän mielipiteensä, on ilmoitettava siitä heti, kun päätös on tehty. Vastalause on ilmoitettava heti kun päätös on tehty ja se on kirjallisena liitettävä pöytäkirjaan viimeistään sitä tarkistettaessa.

14 §
Edustajiston tekemää päätöstä älköön samana toimikautena purettako, ellei purkamista kannata vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) kokouksessa läsnäolevista kuitenkin vähintään puolet kaikista edustajiston jäsenistä. Tähän sääntöön tekee poikkeuksen toimielimen luottamuskysymys, jonka kannatukseen vaaditaan vähintään puolet kaikista edustajiston jäsenistä.

15 §
Edustajiston jäsen tai muu kokouksessa läsnäoleva, joka ei puheenjohtajan huomautuksesta huolimatta noudata
järjestystä, poistukoon puheenjohtajan kehotuksesta. Järjestyksen olennaisesti häiriinnyttyä puheenjohtajalla on oikeus keskeyttää kokous ja määrätä jatkokokouksesta. Kokous on keskeytettävä, jos puheenjohtaja poistaa edustajiston äänivaltaisen jäsenen kokouksesta.

16 §
Edustajisto kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa toimikautensa aloittavan joulukuun 15. päivään mennessä.

III luku - Toimielinten valinta ja vapauttaminen tehtävistään

17 §
Toimielimen valintaan liittyvästä vaalista annetaan tarkemmat määräykset edustajiston hyväksymässä vaalisäännössä.

18 §
Jos toimielimen puheenjohtaja kesken toimikauttaan vapautetaan tai hän muusta syystä eroaa tehtävistään, kutsuu edustajiston puheenjohtaja edustajiston viipymättä koolle valitsemaan uutta toimielintä jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Muutoin toimielintä voidaan täydentää sen puheenjohtajan esityksestä edellyttäen, että sääntöjen määräyksiä jäsenten lukumäärästä noudatetaan.

19 §
Hallituksen täydentämistä ei voi panna pöydälle.

20 §
Edustajisto voi vapauttaa nimeämänsä toimielimen, sen jäsenen tai sääntöjen 16 §:n neljännessä kohdassa tarkoitetun edustajan tehtävistään päättämällä sääntöjen 31 §:n mukaisesti ettei tämä nauti edustajiston luottamusta.

Tämä päätös voi olla seurauksena, jos:

  1. hallitus esittää edustajistolle luottamuskysymyksen tai
  2. vähintään kaksi (2) edustajiston jäsentä esittää edustajiston kokouksen esityslistalle toimielimelle tai sen jäsenelle kohdistetun välikysymyksen.
  3. vähintään seitsemän edustajiston jäsentä esittää LTKY:n nimittämälle edustajalle kohdistetun epäluottamuslauseen.

Välikysymystä tai epäluottamuslausetta vireille pantaessa on sen syyt perusteluineen jätettävä asianosaisille kirjallisesti. Kuultuaan asianosaisten vastauksen päättää edustajisto, nauttiiko toimielin, sen jäsen tai LTKY:n nimittämä edustaja luottamusta vai ei.

Välikysymystä ei voida panna edustajiston kokouksessa pöydälle.

Jos epäluottamuslause pannan edustajiston kokouksessa pöydälle, on asia käsiteltävä 30 päivän kuluessa uudelleen.

21 §
Tieto edustajiston kokouksen ajankohdasta ja paikasta on saatettava edustajiston jäsenten tietoon vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Täydellinen kokouskutsu on toimitettava jäsenille vähintään viisi (5) päivää ennen kokousta.

Edustajiston jäsenille on toimitettava täydellisen kokouskutsun liitteenä kaikki kokouksessa käsiteltävät asiakirjat.

22 §
Tarkempia edustajiston työskentelyyn ja kokouksiin liittyviä ohjeita annettakoon järjestäytymiskokouksessa hallituksen valmistelemalla pysyväispäätöksellä, joka on voimassa edustajiston toimikauden ajan.

IV luku - Erityisiä määräyksiä

23 §
Muutoksia tähän työjärjestykseen voidaan tehdä ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä annetuista äänistä ja lisäksi muutoksia kannattaa vähintään puolet edustajiston kaikista jäsenistä.

Tämä työjärjestys astuu voimaan hyväksymisensä jälkeen siten kuin edustajisto siitä päättää.

Back To Top