skip to Main Content

Kannanotto lukion siirtämisestä Skinnarilaan

Vapaa julkaistavaksi

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta (LTKY) ehdottaa Lappeenrannan kaupungin sijoittavan kampukselle lukion peruskoulun sijasta.

LTKY otti kantaa peruskoulun sijoittamisesta yliopiston tiloihin 4. vaiheeseen 10.11.2017.

LTKY kannattaa oppilaiden ja henkilökunnan kiireellistä siirtämistä pois Skinnarilan koulun terveydelle haitallisista tiloista. Mikäli peruskoulu siirretään yliopiston kampukselle, tulee ratkaisuissa huomioida myös kampuksen toimijoiden tarpeet, kuten henkilökunnan ja opiskelijoiden työrauha, opiskelijakulttuuri sekä liikkuminen kampusalueella.

Kampusalue ei nykyisessä muodossaan sovellu peruskouluikäisille, sillä piha-alueilla ei ole välitunneille sopivia tiloja eikä kampuksen ympäristöä ole suunniteltu peruskouluikäisten liikennetaitoja huomioiden. Lisäksi kampuksella pitäisi järjestää peruskoululaisten liikuntatunnit, ilmainen kouluruokailu sekä turvalliset ja viihtyisät opetustilat.

Lukion sijoittaminen kampukselle hyödyttäisi jokaista osapuolta. Korkeakoulut, lukio ja Lappeenrannan kaupunki hyötyisivät kasvavasta yhteistyöstä, ja korkeakouluyhteisöjen työrauha säilyisi. Kaupunki ja LUT ovat lanseeranneet Suomen ensimmäisen Junior University-ohjelman. Yhteistyön tarkoitus on lisätä matemaattis-luonnontieteiden kiinnostavuutta lasten ja nuorten keskuudessa sekä avata heille kestävää kehitystä, uusiutuvaa energiaa, kiertotaloutta sekä tutustuttaa heitä yrityselämään muun muassa yritysvierailujen avulla.

Lukion sijoittaminen kampukselle olisi LUT:n Junior University-ohjelman kannalta erityisen hieno aloitus. Korkeakouluympäristö tarjoaa lukiolaisille paljon mahdollisuuksia tutustua tekniikkaan ja akateemiseen maailmaan, mikä osaltaan toimisi houkuttelevana vetovoimatekijänä koko kaupungille.  Lukiolaisten tiedolliset ja taidolliset valmiudet korkeakouluopintoihin kasvaisivat, mikä parantaisi opiskelijoiden suhtautumista jatko-opiskeluun ja uravalintoihin. Lukiolaiset soveltuvat korkeakoulukampukselle peruskoululaisia paremmin, sillä heitä varten kampusalueella ei tarvitsisi tehdä toimenpiteitä liikenneturvallisuuden, opetustilojen tai viihtyisyyden parantamiseksi.

Toivomme Lappeenrannan kaupungin vielä harkitsevan lasten ja nuorten lautakunnan kokouksessa esitettyjä muita vaihtoehtoja Skinnarilan koulun väistötiloista. LTKY kokee, että peruskoululaisille paras ratkaisu olisi siirtyä väliaikaisesti tilaelementteihin eli parakkeihin. Tilaelementit voisi sijoittaa esimerkiksi Lavolan koululle, Sammonlahden koululle tai Skinnarilan koululle. Peruskoulujen alueet soveltuisivat kampusaluetta paremmin peruskouluikäisten käyttöön, mikäli alueiden tieverkko ei vaadi muutostöitä.

Lisäksi oppilaille ei tarvitsisi järjestää lisää koulukyytejä, kun koulu säilyisi lähietäisyydellä vanhoista tiloista. Koulun piha-alueet soveltuisivat paremmin sellaisenaan liikunta- ja välituntikäyttöön kampusalueeseen verrattuna. Vaihtoehtoisesti LTKY esittää, että peruskoululaisia voisi sijoittaa tilapäisesti lukion tiloihin, kunnes uusi Sammontalo valmistuu suunnitelmien mukaisesti vuonna 2023. Tässä ratkaisussa oppilaiden päivittäinen siirtyminen Skinnarilan ja Lavolan alueilta olisi pidempi ja vaatisi enemmän koulukuljetuksia.

LTKY on sitoutunut toimimaan yhteistyössä kaikkien osapuolten kanssa, jotta väistötilaratkaisuista saataisiin luotua mahdollisimman toimiva kokonaisuus. LTKY haluaa osallistua keskusteluihin ja olla mukana päätöksenteon jokaisella tasolla. Pyydämme Lappeenrannan kaupungilta mahdollisuutta keskustella avoimesti kaikista esilläolevista ratkaisuista ja haluamme olla myötävaikuttamassa päätöksenteossa, jotta valittu ratkaisu miellyttäisi parhaalla mahdollisella tavalla Lappeenrannan kaupunkia, korkeakouluopiskelijoita, peruskoululaisia, henkilökuntaa ja muita sidosryhmiä.

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunta LTKY

Lisätiedot

Jan Saariniemi
Hallituksen puheenjohtaja
044 293 8811

Back To Top